Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Przepisy ogólne

§ 1.

1.Ustala się regulamin Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, zwany dalej „regulaminem”

2.Regulamin określa:

        1) strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, zwanej dalej „Komendą”;

2) organizację i tryb kierowania Komendą;

3) zadania komórek organizacyjnych Komendy;

4) tryb wprowadzania kart opisu stanowisk pracy i opisów stanowisk pracy.

§ 2.

  1. Komenda z siedzibą w Brzesku przy ul. Szczepanowskiej 53 jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku, zwanego dalej „Komendantem”, który wykonuje, na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.
  2. Komendant jest przełożonym wszystkich policjantów i pracowników Policji pełniących służbę i pracujących w Komendzie oraz jednostce podległej
  3. W sprawach określonych ustawami i w innych przepisach, Komendant jest organem administracji I stopnia, zarówno wobec podwładnych policjantów i pracowników Policji, jak również podmiotów zewnętrznych. W stosunku do osób zatrudnionych w Komendzie posiada uprawnienia pracodawcy.W określonych przypadkach pełni funkcję reprezentanta Skarbu Państwa.
  4. Komendant jest kierownikiem zespolonej służby i podlega:

 

1) Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego policjantów oraz jako organowi administracji rządowej w sprawach określonych odrębnymi przepisami dotyczącymi ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów, decyzji, rozkazów i poleceń;

2) zwierzchnictwu Starosty Brzeskiego, jako przedstawicielowi Wojewody Małopolskiego nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży.

 

§ 3.

 

Komendant przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki (oprócz dni świątecznych) od godz. 11.00 do godz. 16.00  w siedzibie Komendy. W czasie nieobecności Komendanta interesantów przyjmuje I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku.

 

§ 4.

 

  1. Rozkład czasu służby policjantów określają odrębne przepisy.
  2. Służba i praca w Komendzie w dniach od poniedziałku do piątku rozpoczyna się o godzinie 7.30 i kończy o godzinie 15.30, z wyjątkiem komórek organizacyjnych, w których obowiązuje zmianowy rozkład czasu służby lub pracy.
  3. Policjanci i pracownicy są obowiązani każdego dnia potwierdzać w przeznaczonych do tego celu ewidencjach rozpoczęcie służby i pracy oraz opuszczenie miejsca jej pełnienia za zgodą przełożonego, po dokonaniu wpisu w przeznaczonych do tego celu ewidencjach.

 

§ 5.

 

Zakres działania Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

 

Regulamin

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Brzesku w załączniku.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 18.11.2015
Data modyfikacji : 07.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzesku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Krzyżak
Osoba udostępniająca informację:
Michał Krzyżak Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Buda
do góry