Służba i praca w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba i praca w Policji

 

!!!UWAGA!!!

DECYZJĄ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI OD DNIA 8 CZERWCA 2020 R. ZOSTAJE WZNOWIONA PROCEDURA KWALIFIKACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI.


KOMUNIKAT: 

w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 1 października 2020 roku zostanie uruchomiony kolejny nabór na 4-letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku "Nauka o Policji". Oferta dotyczy wyłącznie osób, które zakonczyły postępowanie kwalifikacyjne do słuzby w Policji i zostały umieszczone na liści rankingowej. Szczegóły >>tutaj<<


 

Nowy harmonogram przyjęć do służby w Policji na rok 2020:

- 13 lipiec

- 16 wrzesień

- 5 listopad

- 30 grudzień

 

I. SŁUŻBA W POLICJI

TATUAŻ...
Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji umundurowanemu policjantowi w szczególności zabrania się eksponowania widocznego tatuażu. W przypadku, kiedy policjant posiada widoczny tatuaż, przełożony może nie dopuścić go do pełnienia służby lub może odsunąć od jej pełnienia. Odmowa wykonania polecenia przełożonego o odsunięciu lub niedopuszczeniu do pełnienia służby pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną, wyjątkami są tu przypadki podyktowane charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

WYMAGANE DOKUMENTY

1) pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B),
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania oferty),
4) książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,
5) kopie wszystkich posiadanych świadectw pracy/służby (oryginały do wglądu w momencie składania oferty).

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji  w Krakowie, komendach miejskich i powiatowych Policji lub w każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

PREFERNECJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA

- wykształcenie wyższe magisterskie, kierunkowe: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

1) tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
2) uprawnienia  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,
3) uprawnienia  ratownika  wodnego,  uprawnienia  w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez  licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do prowadzenia  łodzi  motorowej,
4) prawo jazy kat. „A” lub „C”.

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

kwestionariusz osobowy (część A i B)  -  POBIERZ

 

KONTAKT

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9)

tel: 47 83 54 068, 47 83 54 078
fax:47 83 54 079

e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

 

 

 

DNI I GODZINY PRZYJĘĆ

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, tel: (12) 61 54 068;

-  poniedziałek od 9.00 do 14.00,

-  wtorek od 9.00 do 14.00,

-  środa od 9.00 do 18.00,

-  czwartek od 9.00 do 14.00,

-  piątek od 9.00 do 14.00.

 

UWAGA !

Od 1 stycznia 2020 roku dokumenty można składać we wszystkich jednostkach garnizonu małopolskiego (za wyjątkiem Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Komendy Powiatowej Policji w Krakowie). 

Informacje dot. przyjmowania dokumentów dostępne są na stronach internetowych komend miejskich i powiatowych.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie:
Praca w Policji
- na stronie internetowej Komendy Głównej Policj:
http://praca.policja.pl/

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2012 poz. 432 z późn. zm.).

 

SŁUŻBA W POLICJI - LISTA RANKINGOWA

 


II. PRACA W POLICJI

1) KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

 

KONTAKT

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9)

tel: 47 83 54 068, 47 83 54 078

e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

strona: http://malopolska.policja.gov.pl/

 

Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie - ZOBACZ

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

wzory oświadczeń dot. naboru do korpusu służby cywilnej w KWP w Krakowie

 

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w korpusie służby cywilnej w KWP w Krakowie:

starszy referent ds. płac w Wydziale Finansów Komendy Wojewózkiej Policji w Krakowie- nr ogłoszenia 65 822

specjalista ds. przygotowania zadań inwestycyjno-remontowych oraz nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji i Remontów nr ogłoszenia 66 163 

starszy specjalista ds. nadzoru nad robotami budowlanymi oraz oparcowaniem dokumentacji budowlanej w Wydziale Inwestycji i Remontów nr ogłoszenia 66 213

 

Informacje o wynikach naborów:

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: inspektor ds. obsługi kancelarii tajnej w Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum- nr ogłoszenia 64 219 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: starszy referent ds. ewidencji w Zespole Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 62 135

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalisty ds. medycyny pracy w Wydziale Kadr KWP w Krakowie - nr ogłoszenia 63 890

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: starszego specjalisty w Wydziale ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Krakowie - 64 121

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista ds. kadr w Wydziale Kadr KWP w Krakowie - nr ogłoszenia 64 113

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: referent ds. ewidencji kierowców w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 60 583

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: starszy referent ds. obsługi kancelaryjno-biurowej w Wydziale Wywiadu Kryminalnego KWP w Krakowie - nr ogłoszenia 60 828

 


2) OFERTY PRACY NA STANOWISKA NIEBĘDĄCE W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ:

 

Ogłoszenia na stanowiska niebędące w korpusie służby cywilnej w KWP w Krakowie:

Brak aktualnych ogłoszeń

 

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie kandydata dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna RODO

 

Kontakt
Wydział Kadr
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109

pok. 210A lub 219A (budynek główny)
tel: 47 83 54 062,

      47 83 54 067,
      47 83 54 072,
      47 83 54 087.
e-mail: sekretariat.kadry@malopolska.policja.gov.pl
strona: malopolska.policja.gov.pl/krk

 

Metryczka

Data publikacji : 17.11.2015
Data modyfikacji : 06.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzesku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Krzywoń
Osoba udostępniająca informację:
asp. szt. Ewelina Buda Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Buda
do góry