PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W KPP w BRZESKU - Programy - Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W KPP w BRZESKU

Realizacja zadań wynikających z rządowych programów profilaktycznych:

1. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie

W ramach programu policjanci KPP Brzesko współpracują z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku , Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej działającymi na terenie powiatu brzeskiego i podejmują różnego rodzaju działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, udzielają pomocy rodzinom zagrożonym przemocą lub w których ta przemoc występuje. Organizują też rożnego rodzaju spotkania, konferencje, debaty na temat Niebieskiej Karty. Stosują procedury w sytuacji odebrania dziecka z rodziny w której występuję przemoc, namawiają sprawców do podjęcia leczenia odwykowego, korzystania z programów korekcyjno-edukacyjnych oraz współpracują z ZOZ w Brzesku i zawodową rodziną zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego.

2. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach programu prowadzona jest stała współpraca z Miejskimi i Gminnymi KRPA w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

3. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii

W ramach programu funkcjonariusze prowadzą spotkania z młodzieżą, gdzie omawianymi zagadnieniami są zjawiska szeroko rozumianej narkomanii. Mają one na celu przybliżenie uregulowań prawnych związanych z posiadaniem narkotyków jak również szkodliwości ich zażywania.

4. Realizacja założeń Programu w obszarze Zwalczania i Zapobiegania Handlu Ludźmi.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Brzesku w ramach współpracy ze szkołami przeprowadzają spotkania z młodzieżą, kadrą pedagogiczną oraz rodzicami. W trakcie spotkań zapoznają uczestników ze zjawiskiem handlu ludźmi, z przypadkami wykorzystania seksualnego dorosłych np. kobiet do prostytucji czy wykorzystania seksualnego dzieci, do pracy przymusowej , wykorzystania osób do popełnienia przestępstw czy do małżeństwa, zmuszania do żebractwa i niewolnictwa domowego. Podczas spotkań z młodzieżą jak i rodzicami, w szczególności w okresie przedwakacyjnym zwraca się uwagę na zagrożenia  jakie niesie ze sobą praca za granicą, spotkania dotyczą głównie niebezpieczeństw związanych z wyjazdami zagranicznymi w poszukiwaniu pracy. Uczestnicy informowani są o prawach ofiar handlu ludźmi oraz prawach i obowiązkach pokrzywdzonego przestępstwem handlu ludźmi. Podczas spotkań przekazywane są materiały informacyjno-edukacyjne „Nie jestem na sprzedaż” i informacje o działalności organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką handlu ludźmi (Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Srada”, Caritas Polska, Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę’ i Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, ustanowionej na terenie województwa małopolskiego bezpiecznej Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. Jana Brzechwy w Krakowie dla dzieci – ofiar handlu ludźmi, która działa w ramach „Programu wsparcia i ochrony małoletniej ofiary handlu ludźmi”.

5. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

Program realizowany w placówkach oświatowych powiatu brzeskiego przez funkcjonariuszy Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji. W ramach spotkań poruszane były kwestie unikania przez dzieci i młodzież różnego rodzaju zagrożeń związanych z wczesną inicjacją seksualną.

Inne obszary działań 

„Bezpieczny Senior”

W trosce o poprawę bezpieczeństwa osób starszych funkcjonariusze KPP w Brzesku prowadzą działania informacyjno-edukacyjne adresowane do tej grupy społecznej. Działania te odbywają się w szczególności w ramach współpracy z Uniwersytetami III Wieku oraz Klubami Seniora funkcjonującymi na terenie powiatu brzeskiego. Celem tych działań jest przede wszystkim budowanie poczucie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne, a także uczenie właściwych postaw i zachowań zmierzających do wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń najczęściej dotykających tę grupę społeczną.

„Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”

Przez cały rok szkolny funkcjonariusze KPP Brzesko podejmowali współpracę z pedagogami szkolnymi i przeprowadzali w dniach wykazanych w kalendarzu profilaktycznym akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” np. w Dzień Babci i Dziadka, Dzień Bezpiecznego Internetu, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień, Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią itp.

"Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa"

Program ma na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa osób (dzieci, nauczycieli) w szkole, a także w drodze do niej. Jest to program oparty na założeniach programu holenderskiego przeszczepionego na grunt polski. Jest on inicjowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie i realizowany przez KPP w Brzesku wspólnie z tą jednostką i pod jej nadzorem.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły - Odblaski” i propagowania programu „Bezpieczny Powiat Brzeski” policjanci podejmowali działania, których celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poruszającym się po drogach, korzystającym ze zorganizowanych i indywidualnych form dowozu do szkół, poprawienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kontrola autobusów dowożących dzieci do szkół. Policjanci nawiązali współpracę z Burmistrzem Miasta Brzesko, Starostą Powiatowym Brzeska oraz wójtami gmin, wynikiem czego było pozyskanie środków na zakup elementów odblaskowych z przeznaczeniem dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych na terenie powiatu brzeskiego. 

Metryczka

Data publikacji : 16.11.2015
Data modyfikacji : 08.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzesku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż.sztab. Monika Lis
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Buda Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Buda
do góry