PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W KPP w BRZESKU - Programy - Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W KPP w BRZESKU

W Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku realizowane są następujące programy:        

 

"BEZPIECZNY POWIAT BRZESKI" jest kompleksowym programem opracowanym przez zespół ekspertów przy udziale przedstawicieli KPP w Brzesku. Jego głównymi celami są: zmniejszenie niebezpieczeństwa wiktymizacji, ograniczenie przestępczości, obniżenie poziomu strachu i wykształcenie w społeczeństwie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa, dalsza poprawa współdziałania Policji i społeczeństwa. Realizacja programu w obecnym kształcie jest przedsięwzięciem długofalowym przewidzianym na 5 lat począwszy od roku 2002.

           

            Na jego bazie realizowane są następujące programy:

-          „Małopolski Program Pomocy Osobom Starszym" program inicjowany przez KWP w Krakowie, jego głównym celem jest stworzenie sprawnie działającego systemu ukierunkowanego na objęcie wszechstronną pomocą osób starszych, samotnie zamieszkujących, które w swoim otoczeniu mogą uchodzić za osoby majętne, a przez co stać się ofiarami przestępstw. Bezpośrednimi wykonawcami przedmiotowych przedsięwzięć są dzielnicowi, którzy na bieżąco spotykają się z wytypowanymi osobami objętymi programem, podczas których poruszają kwestie bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach oraz pomagają rozwiązywać bieżące problemy. Koordynatorem programu jest asystent ds. prewencji kryminalnej.

-          „Bezpieczny Ogród" - celem programu jest stworzenie sprawnie działającego systemu ukierunkowanego na zapobieganie przestępczości i wykroczeniom, ograniczenie i wyeliminowanie zagrożeń oraz czynników mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa działkowców i ochronę mienia na terenie pracowniczych ogrodów działkowych poprzez: kształtowanie świadomości wiktymologicznej i prawnej, poradnictwo w zakresie zachowania się w sytuacjach zagrożenia, pomoc w zabezpieczaniu mienia. Program zakłada również zwiększenie aktywności samych działkowców poprzez inspirowanie tworzenia lokalnych grup wsparcia, rozpoznawania i likwidowania zagrożeń.

-          „Bezpieczny Biznes" - program opracowany przez Sekcję Prewencji KPP w Brzesku. Jego głównym założeniem jest stworzenie sprawnie działającego systemu ukierunkowanego na objęcie pomocą osób prowadzących działalność gospodarczą, oraz instytucji, które z racji prowadzonej działalności są szczególnie zagrożone przestępczością np. stacje benzynowe, kantory wymiany walut, banki, urzędy pocztowe, firmy ubezpieczeniowe itp. Program ma na celu poprawę technicznego zabezpieczenia obiektów zagrożonych, uaktywnienie i włączenie się firm ubezpieczeniowych, instytucji i prywatnych przedsiębiorstw do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz zmniejszenie poczucia zagrożenia przestępczością. Bezpośrednią realizacją programu zajmują się dzielnicowi oraz funkcjonariusze operacyjni Sekcji Kryminalnej i Referatu dw. z PG, natomiast koordynatorem jest asystent ds. prewencji kryminalnej.

-                       „Przeciwdziałanie Przemocy" - program realizowany w ramach procedury „Niebieskie Karty", mający na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc ofiarom przemocy w domu. Realizatorami programu są bezpośrednio dzielnicowi, koordynatorem jest Zespół ds. Nieletnich przy KPP w Brzesku. W zakresie rozwiązywania problemów zaistniałych w rodzinach dzielnicowi na bieżąco współpracują z miejskimi i gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ośrodkami pomocy społecznej.

-          „Znakowanie Przedmiotów" -celem programu jest przekonanie społeczeństwa do współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swojego mienia. Znakowanie przedmiotów zdecydowanie utrudnia działania sprawcom przestępstw, poprzez utrudnianie zbycia skradzionych przedmiotów, ułatwianie identyfikacji złodziei i paserów a także ułatwia identyfikację właściciela w przypadku odzyskania utraconej rzeczy. Znakowane są przedmioty ruchome takie jak: rowery, sprzęt RTV, komputery, obrazy itp.

-          „Czy psy muszą gryźć?” jest programem edukacyjnym realizowanym w placówkach oświatowych na terenie powiatu brzeskiego, który ma na celu zminimalizowanie skutków agresywnego zachowania psów w stosunku do dzieci. Program ten został opracowany w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Dzięki niemu dzieci mogą poznać podstawowe instynkty kierujące zachowaniem psa oraz oznaki jego agresywnego zachowania się, a także sytuacje, które mogą stworzyć ewentualne zagrożenie ze strony psa oraz nauczyć się podstawowych zasad postępowania z psami, dzięki czemu będą potrafiły unikać sytuacji stwarzających zagrożenie dla ich życia i zdrowia a także nauczyć zachowywać się w sposób minimalizujący skutki w razie zaistnienia przypadku agresywnego zachowania się psa w tym również w wystąpienia bezpośredniego ataku z jego strony. Program jest realizowany przez dzielnicowych a także asystenta ds. prewencji kryminalnej.

 

     Do głównych programów prewencyjnych realizowanych wśród dzieci i młodzieży należy zaliczyć:

1.  Program "NIE NARKOTYKOM", który został opracowany w Sekcji Prewencji tut. KPP mający na celu zapoznanie młodzieży ze zjawiskiem narkomanii, przedstawienie zagrożeń wynikających z przyjmowania narkotyków oraz wykształcenie umiejętności odmawiania ich przyjmowania. Przeszkolony w tym temacie funkcjonariusz współpracuje z wychowawcami i pedagogami w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Pomocą dydaktyczną wykorzystywaną podczas realizacji ww. programu jest film pt. "Opiekun".

2. Program "NIELETNI A PRAWO " został opracowany przez Sekcję Prewencji KPP Brzesko. Jest on adresowany przede wszystkim do uczniów klas gimnazjalnych. Jego podstawowym celem jest przekazanie młodzieży w przystępny sposób wiedzy na temat odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnione czyny niezgodne z prawem. W czasie spotkań z uczniami omawiane   są   pojęcia   nieletniego,   demoralizacji,   czynu  karalnego, itp.

3. Program   "JESTEM   BEZPIECZNY"   skierowany  jest   do   najmłodszych   uczniów   szkół podstawowych, dot. problematyki unikania przez dzieci różnego rodzaju zagrożeń. Podczas spotkań przekazywana jest wiedza na temat bezpiecznych zachowań podczas pobytu w domu, na ulicy, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w kontaktach z osobami obcymi. Ponadto funkcjonariusze SRD KPP w Brzesku w ramach realizacji tego programu przeprowadzili na terenie wybranych szkół egzaminy na kartę rowerową i motorowerową.

  

Ponadto we wrześniu br. rozpoczęto realizację programu pn. „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa”  w jednym z gimnazjów z terenu Brzeska. Ma on na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa osób (dzieci, nauczycieli) w szkole a także w drodze do niej. Jest to program oparty na założeniach programu holenderskiego przeszczepionego na grunt polski. Jest on inicjowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie i realizowany przez KPP w Brzesku wspólnie z tą jednostką i pod jej nadzorem.

Metryczka

Data publikacji 16.11.2015
Data modyfikacji 27.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzesku
Osoba udostępniająca informację:
Michał Krzyżak Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Michał Krzyżak
do góry