Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym nakłada na policjantów ustawa o Policji (art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji Dz.U.z 2007 roku Nr 43, poz.277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818 i Nr 140, poz. 981). 

Złożone oświadczenie powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego a ponadto o nabytym przez tę osobę (albo jej małżonka) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Ponadto oświadczenie powinno zawierać również dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.

Informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej (z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości) w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia.  


Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji publikują na stronach Biuletynu Informacji Publicznej przełożeni właściwi w sprawach osobowych.

 

Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku publikuje się na stronie BIP Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

 

Oświadczenie majątkowe za rok 2020:

Komendant Komisariatu Policji w Czchowie - podinsp. Jarosław Pachut

 

Metryczka

Data publikacji : 03.04.2018
Data modyfikacji : 06.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzesku
Osoba udostępniająca informację:
asp. szt. Ewelina Buda Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Michał Krzyżak
do góry