Informacje dla osób niepełnosprawnych - Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Brzesku

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Brzesku

Data publikacji strony internetowej: 21.12.2015 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.07.2020 r.

Strona internetowa http://bip.brzesko.kpp.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
 • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,
 • brak etykiet pól formularza,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi.

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest asp. sztab. Ewelina Buda, adres poczty elektronicznej ewelina.buda@brzesko.policja.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 83 21 224. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Brzesku znajduje się w Brzesku, w budynku przy ul. Szczepanowskiej 53. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Interesanci będą przyjmowani w pomieszczeniu w parterowym budynku Strzelnicy, do którego prowadzą schody, ale również znajduje się podjazd dla wózków. Brak dzwonka przywoławczego przy bramie wjazdowej. Dyżurny jednostki na kamerze skierowanej bezpośrednio na bramę posiada podgląd na osoby chcące skontaktować się.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji lub w przypadku osób poruszających się na wózku sprzed bramy wjazdowej i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej).

Toaleta dla interesantów a także toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do holu głównego budynku Strzelnicy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W KPP istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź:  https://euslugi.policja.pl/eu/tlumacz-jezyka-migowego/9,Tlumacz-jezyka-migowego-online.html

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z koordynatorem.

Dane kontaktowe koordynatora ds. zapewnienia dostępności:

w zastępstwie

mł.asp. Monika Lis

tel. 47 83 21 286

e-mail: rzecznik@brzesko.policja.gov.pl

 

Numer telefonu 112

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE: 

Podczas zgłaszania (wysłania sms’a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:

 1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu,
 2. Napisać na początku SMS’a:
 • jestem osobą niesłyszącą,
 • podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.
 • napisać: co się stało (krótka informacja),
 • podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą)
 • wskazać ewentualnie która służba jest potrzebna
 • podać swoje imię i nazwisko
 1. Czekać na zwrotnego SMS’a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia
 2. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Policja zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Poniżej przedstawiono sposoby zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, o którym mowa we wzmiankowanej ustawie.

Dla osób uprawnionych zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumaczy:

-        polskiego języka migowego (PJM),

-        systemu językowo-migowego (SJM),

-        sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Chęć skorzystania z wybranej formy komunikowania się (PJM/SJM/SKOGN) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie, podając proponowany termin wizyty.

Potrzebę można zgłosić:

a)       osobiście:

 • w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku przy ul. Szczepanowskiej 53
 • w Komisariacie Policji w Czchowie przy ul. Sądeckiej 195
 • w Posterunku Policji w Szczurowej przy ul. Rynek 3A

b)       pocztą na adres:

 • Komenda Powiatowa Policji w Brzesku, ul. Szczepanowska 53, 32-800 Brzesko ;
 • Komisariat Policji w Czchowie, ul. Sądecka 195, 32-860 Czchów
 • Posterunek Policji w Szczurowej, ul. Rynek 3A, 32-820 Szczurowa

c)       Telefonicznie (przy pomocy osoby uprawnionej, członka rodziny):

 • dla Komendy Powiatowej Policji w Brzesku: 47 83 21 222 (dyżurny jednostki), 47 83 21 215 (Wydział Dochodzeniowo – Śledczy), 47 83 21 252 (Zespół ds. Wykroczeń):
 • dla Komisariatu Policji w Czchowie: 47 83 21 400
 • dla Posterunku Policji w Szczurowej: 47 83 21 450

d)       faksem na nr 47 83 21 244 (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);

e)       na adres e-mail: dyzurni@brzesko.policja.gov.pl (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się >>TUTAJ<< (kliknij aby pobrać) );

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 23.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzesku
Osoba udostępniająca informację:
Michał Krzyżak Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Michał Krzyżak
do góry